Friday, 7 September 2018

Zahar Sanidin Xindagi Mai Shina Song By Talib Hussain Talib


Lyrics:

Zahar Sanidin Xibdagi mai,
Pee Pee Thai Nafratoo Chitar Yar
Tan Ga dua Thamus Tou Kari,
Mas Hati Hun Thay Baro Bar Yar
...........................
Kay Mahfilar Chaga thai nay wan,
Yah mat ga nay wan aal maza mat
Thai yonai muk chala nay bosang
Firee jan dais butoo saza mat
Yar Tou majo charati Beetach
Lail Bein Dunat Buti Khafa mat
Thai Yadi Jan Khadan tharaynain
Rathojo Mai Hiso Qatar Yar
Tan Ga dua Thamus Tou Kari,
Mas Hati Hun Thay Baro Bar Yar
..............................
Sagai Phunar as majo Khujainain
Tou Nay Phasi Sawal ai thynain
Asoch laban mai bilijoo sang
Mai Nazar ash tou udara rainain
Han mai misal gaa oo dudu ai
Konas Ko Lail aaa lail tharaynain
Ni Jak khas hayi ji mai halach
THaraynain look ga beqarar yar
Tan Ga dua Thamus Tou Kari,
Mas Hati Hun Thay Baro Bar Yar
................................
Tut Ak Moraaa Kai Sawal han
kachaak dor bay tou war chakam yar
Neeli Jut Tom ak kai shijot ar
Wah jus bay bai chaga eei tham yar
Tou tom khusi aa gin hayi jay 
Mah tom gamay musho thay ram yar
Hiyai Gali Ga Pasaram Tut 
Layiduk mohabat ai silaa ar yar
Tan Ga dua Thamus Tou Kari,
Mas Hati Hun Thay Baro Bar Yar
..................................
Yar mah kamak Uraaa bigas tou 
nisat karay risat khujey taa
Nay dok bay aday ispaa mori
Khafa manujok mana  ritaa
Ash lam pashi nilawo gon day
Guchay suyi ga nay suyita
Ni poni isqai Juk Dajoran
Naya Gas Shuriyaro Bahar Yar
Tan Ga dua Thamus Tou Kari,
Mas Hati Hun Thay Baro Bar Yar
....................................
Zahar Sanidin Xindagi mai
Pee Peee Thai Nafrato Chitar yar
Tan Ga dua Thamus Tou Kari,
Mas Hati Hun Thay Baro Bar Yar