Sunday, 25 March 2018

Jak Makar Diwanay Han by Zafar Waqar Taj || Salman Paras 2018

Lyrics:

Hiyur haiso makar a,aya bay guchu guchaal nay bein. Isqhe say manuju sanin aa ki nayin lail nay bein. Buti jaik suyi sali ga Thai isqhe aa war dal hanus. Jak makar diwanay han mah toh kar thay pagal hanu. ................................. Isqhei Mani uchis xindagi haisur minigay tou. Dunat kon Asi wan hiyar chin say dis gini gay tou. Ash shisay Jo pawot mas Thai chin bani mah zaal hanus. Jak makar diwanay han mah toh kar thy pagal hanus. ...................................... Karay mai shiri akalo,Karay ak bay Thai shiri. Karay aynay Har tarar pasijai suratai shiri. Saaal gini mah ak hanus tou,ak ai disar saal hanus. Jak makar diwanay han mah toh kar thay pagal hanus. .......................................... Jago sachi nay yupiji ak bay saskataa bojo Giti yaday phada gay ghami layi hifa bojo. Tom jelai ubalay thay akot aki ajal hanus Jak. Jak makar diwanay han mah toh kar thy pagal hanus. ................ Ak hais zubaan detay Jo zuban ajo mah phar nay bam. This bay ga mah phar bigas tou Sagan day zafar nay bam. Mah taqdirah a faisalo shiri aki atal hanus.
Jak makar diwanay han mah toh kar thy pagal hanus


Jak mah kar diwanay han mah toh kar thay pagal hanu.