shina song : Ma khush hanus tom hal e joo singer : Munir Sagar