shina song : tus ma yad thai mus tu yad them yadur thonis bais baru bar singer jabir khan jabir